Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO- EDUKACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE NIDZICA

 1. Ścieżki turystyczno-edukacyjne wytyczone są m.in. przez tereny rezerwatów, w związku z powyższym zabronione jest na tym terenie m.in. niszczenie roślin, zbieranie grzybów i runa leśnego, chwytanie i zabijanie dziko występujących zwierząt oraz zakłócanie ciszy.
 2. Zezwolenie na odstępstwo od wspomnianych wyżej zakazów może zostać wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na rezerwat przyrody.
 3. Korzystanie ze ścieżek odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Ścieżki są przystosowane do użytku pieszego.
 5. W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający ścieżkę powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić teren.
 6. Nadleśnictwo Nidzica nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.
 7. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury prosimy niezwłocznie zgłaszać w biurze Nadleśnictwa Nidzica lub telefonicznie pod numerem: 089 6257877; 089 6252841 oraz mailowo nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl
 8. Osoby korzystające z obiektu powinny rozpoznać, czy nie ma przeciwskazań do pokonania trasy.
 9. Użytkownicy powinni posiadać odpowiednią odzież, obuwie do korzystania z obiektu.
 10. Grupy zorganizowane powinny mieć zapewnienie sił i środków do udzielenia pierwszej pomocy.
 11. Grupa zorganizowana odpowiada za pozostawienie porządku po zwiedzaniu.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje:
 • przestrzeganie zasad ВНР,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
 • dbałość o wszystkie urządzenia na ścieżce.
 1. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki edukacyjnej wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Za wszelkie uszkodzenia mienia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 4. Nadleśnictwo Nidzica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z ww. obiektu.
 5. W przypadku grup zorganizowanych, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, zobowiązana jest zapoznać uczestników z regulaminem korzystania z obiektu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
 6. W przypadku gdy grupa zorganizowana, chciałaby odbyć zajęcia edukacyjne na ścieżce oraz skorzystać z pomocy pracownika Nadleśnictwa Nidzica opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach  z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Olsztynie, dokonać rezerwacji (min. 5 dni roboczych przed terminem  zajęć) oraz dostarczyć do Nadleśnictwa Nidzica wypełnione oświadczenie (dostępne na stronie http://www.nidzica.olsztyn.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna lub w biurze Nadleśnictwa Nidzica.
 7.  Wszystkie osoby przebywające na terenie ścieżek turystyczno-edukacyjnych Nadleśnictwa Nidzica zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW (MPP)

W NADLEŚNICTWIE NIDZICA.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z MPP zarządzanych przez Nadleśnictwo Nidzica
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. MPP są dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. MPP nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystająca z obiektu.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2002r., nr 236, poz.1998 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2002r., nr 236 poz. 1998 ze zm.).
 7. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
 • mycia, sprzątania, nieawaryjnej naprawy pojazdu,
 • zaśmiecania terenu,
 • wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci  znajdujących się na terenie obiektu,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom,
 • pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,
 • prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Nidzica,
 • puszczania luzem zwierząt domowych,
 • rozstawiania namiotów,
 • pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,
 • rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu,
 1. Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 2. Nadleśnictwo Nidzica nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z MPP lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Nidzica tel. 089 6257877 (mail: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl) lub na posterunek straży leśnej 694 462 872, 694 462 871