Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

Zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie - „Gospodarka łowiecka to: działalność w zakresie ochrony przyrody, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Zatem łowiectwo oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny)  i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie  z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej"

Gospodarka łowiecka , poprzez polowanie, utrzymuje populacje dzikich zwierząt na rozsądnym, gospodarczo znośnym poziomie.   To przede wszystkim tradycja obyczaj, kultura i swoistego rodzaju słownictwo.

Nadleśnictwo Nidzica  zarządza powierzchnią ok. 24 tys. ha lasów. Koła łowieckie wydzierżawiają od Nadleśnictwa 12-cie obwodów łowieckich. Dwa z nich  (300 i  320)  wyłączone są z wydzierżawienia. Te dwa obwody tworzą  Ośrodek Hodowli Zwierzyny o nazwie „Koniuszyn". Nadleśnictwo na swym terenie prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą o lasach. Główne działania polegają na hodowli i ochronie lasu dla zachowania zasobów leśnych, prowadzeniu zalesień i odnowień w celu zwiększenia lesistości kraju oraz pozyskaniu drewna,  ponad to prowadzi hodowlę  tzw. dzikiej zwierzyny. Poniżej przedstawiono w jaki sposób leśnicy wspomagają łowiectwo, czyli jak funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierząt przy Nadleśnictwie Nidzica.

Stan prawny

OHZ został powołany decyzją  z dnia 22 kwietnia 1994 roku przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa, na podstawie art. 16 pkt.2  Ustawy  z dnia 13 października 1995 r. -  Prawo łowieckie. OHZ posiada swój własny regulamin organizacyjny, który określa organizację wewnętrzną gospodarki łowieckiej.  

Lokalizacja

OHZ „Koniuszyn" położony jest w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Nidzica i obejmuje swym zasięgiem południową część Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej. Łączna powierzchnia  Ośrodka to 12 142  ha. Lesistość wynosi 88 %, co świadczy o tym , że Ośrodek składa się z typowo leśnych obwodów łowieckich.

Podstawa hodowli

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny realizując   założenia  ujęte w ustawie – „Prawo łowieckie".  Wdraża nowe osiągnięcia z zakresu łowiectwa, odtwarza populacje zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących, hoduje rodzime gatunki zwierząt łownych i tych szczególnie pożytecznych,  prowadzi badania naukowe i szkolenia  z zakresu łowiectwa. Celem gospodarki łowieckiej na terenie OHZ jest utrzymanie odpowiedniego składu gatunkowego i liczbowego zwierzyny, z uwzględnieniem równowagi biologicznej środowiska naturalnego i jego różnorodności. Prowadzi się tam także dokarmianie zwierzyny, wprowadza się dogodną dla jeleni, saren i dzików bazę żerową. Kosi się łąki, wykłada sól w lizawkach. Z uwagi na leśny charakter obwodów wchodzących w skład OHZ, podstawą hodowli są rodzime gatunki zwierzyny m.in. : jeleń europejski , sarna europejska, dzik.  Poza głównymi gatunkami zwierzyny grubej, na terenie OHZ występują, w mniejszym lub większym zakresie, niemal wszystkie gatunki zwierzyny tzw. drobnej, w tym: lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska, zając szarak. Oprócz zwierząt, będących na liście łownych, na terenie OHZ, występują  gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Są wśród nich takie jak: bóbr europejski, żuraw, bielik, wilk. W 2011 r. zapoczatkowano inwentaryzację tego drapieżnika.  Przeprowadza się również inwentaryzację łosia metodą pędzeń próbnych.

 Nr obwodu

JELEŃ (szt.)

SARNA (szt.)

DZIK (szt.)

300

149

358

114

320

62

160

46

Razem

211

518

16

Liczbę zwierząt określa się na podstawie corocznych inwentaryzacji, które przypadają na okres zimowy (luty/marzec). Liczebności populacji obrazują Roczne Plany Łowieckie i Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany, w którym zawarto m.in.: ilość występujących w rejonie zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki, stan zagospodarowania  obwodów łowieckich, rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa, zadania w zakresie poprawy stanu docelowego zwierzyny na okres obowiązywania planów.

Zadania i zagospodarowanie OHZ

W ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej w OHZ, Nadleśnictwo: zakłada poletka produkcyjne (obecnie pow. ok. 40 ha), kosi łąki , które są wykorzystywane przez zwierzynę i  na produkcję karmy, buduje i utrzymuje urządzenia łowieckie tj. paśniki, lizawki. Szacuje się i wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną  w sąsiednich uprawach rolnych, organizuje polowania, współpracuje ze szkołami w zakresie (badań naukowych, prac magisterskich, itp.), organizuje spotkania, wycieczki, pogadanki tematyczne, staże dla nowo wstępujących do PZŁ, organizuje szkolenia dla kół łowieckich i pracowników lasów państwowych, kultywuje tradycję i zwyczaje myśliwskie.
Dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania OHZ, Nadleśnictwo zatrudnia 1 leśniczego d.s. łowieckich. Do jego zadań należy kierowanie pracą w OHZ. Na terenie Ośrodka znajduje się również kwatera myśliwska, zlokalizowana w Koniuszynie. Służy ona m.in.  turystom odwiedzającym tereny Nadleśnictwa Nidzica, którzy zainteresowani są grzybobraniem, wypoczynkiem czynnym i biernym lub „polowaniem z obiektywem".
 

Słowniczek łowiecki 
Lizawka - skrzynka , korytko lub słupek z wywierconymi otworami zawierające sól kuchenną służącą grubej zwierzynie do uzupełniania niektórych składników pokarmowych.
Paśnik- karmnik - urządzenie do podawania karmy zwierzynie, najczęściej zimą, przeważnie zadaszone, przypominające małą szopę bez ścian
Ambona- stanowisko myśliwskie umieszczone na słupach kilka metrów nad ziemią, zamaskowane, otwarte lub zabudowane, przeznaczone do czatowania zwierzynę i je obserwowania; zabezpiecza przed zwietrzeniem przez zwierzęta, zapewnia dobra widoczność oraz dobre warunki strzału
Poletko łowieckie– zgryzowe, produkcyjne-  miejsce w lesie gdzie uprawia się rośliny przeznaczone na żer dla zwierzyny
Zwierzyna gruba - łoś, jeleń, daniel, sarna, muflon, dzik, wilk, ryś, a z ptaków głuszec
Zwierzyna drobna- zając, dziki królik, lis, borsuk, jenot, kuna leśna, piżmak, tchórz oraz wszystkie ptaki łowne, z wyjątkiem głuszca.  
Zwierzyna płowa - zwierzyna z rodziny jeleniowatych: łoś, jeleń, daniel, sarna
Zwierzyna czarna - zwierzyna gruba, nie posiadająca lub nie zrzucająca poroża. W Polsce do zwierzyny czarnej zaliczane są: dzik, muflon 
PZŁ- Polski Związek Łowiecki- organizacja społeczna zrzeszająca osoby uprawiające łowiectwo, mająca osobowość prawną, działająca na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie" oraz własnego statutu, powstała w 1936 r. z przekształcenia Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich (powołanego w 1929 r. w miejsce założonego w 1923 r. Naczelnego Związku Polskiego Łowiectwa, przemianowanego na Centralny Związek Stowarzyszeń Łowieckich)Do zadań PZŁ należy m.in. prowadzenie gospodarki łowieckiej, współdziałanie w zachowaniu i rozwoju populacji dziko żyjących zwierząt oraz ochronie przyrody, także pielęgnowanie historycznych wartości kultury łowieckiej. Obecnie Polski Związek Łowiecki liczy ponad 100 tys. członków. Nadzór nad działalnością PZŁ sprawuje Minister Środowiska.
Metoda pędzeń próbnych-metoda inwentaryzacji zwierzyny, polegająca na przepędzaniu pewnej liczby miotów przez obszary lasu obstawione   przez nagankę. Obszary te stanowią ponad 10 proc. powierzchni leśnej inwentaryzowanego obiektu. Wyniki otrzymane dla tych powierzchni próbnych są przenoszone na całą powierzchnię   obiektu, czyli rejonu hodowlanego, nadleśnictwa czy obwodu łowieckiego.
Naganka-nagonka, zespół naganiaczy napędzających zwierzynę w kierunku liczących, inwentaryzujących lub pod strzały myśliwych; naganka cicha – bezgłośne, ciche napędzanie zwierzyny.

Na terenie Nadleśnictwa Nidzica prowadzona jest gospodarka łowiecka, która obejmuje 12 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie i 2 obwody wyłączone z dzierżawy - Ośrodki Hodowli Zwierzyny.

Ze zwierząt łownych występują tu: jeleń, sarna, dzik, zając szarak, wilk, lis, tchórz, kuna leśna.

Na terenie Nadleśnictwa występują następujące obwody łowieckie, które są dzierżawione poszczególnym kołom łowieckim:

302 "Cietrzew" NIdzica

300  N-ctwo Nidzica OHZ

319 „Bóbr" Warszawa

320 N-ctwo Nidzica OHZ

321„Cietrzew" Nidzica

322 „Knieja" Nidzica

323 „Tabakiera" Podkowa Leśna

325 „Łyna" N. Ramuki

337 „Mewa" Pułtusk

338 „Batalion" Omin

339 „Knieja" Nidzica

340 Nr 1 Mława

341 „Cietrzew" Nidzica

342 „Tabakiera" Podkowa Leśna