Ochrona gatunkowa

Żółw błotny Emys orbicularis jest jedynym przedstawicielem tej grupy gadów w Polsce.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF kategorii 3.2 oraz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Nidzica

Monitoring wybranych gatunków i lasów HCVF

Nadleśnictwo Nidzica prowadzi regularny monitoring